Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że od miesiąca lutego bieżącego roku zmianie uległa wysokość składki członkowskiej dla pielęgniarek i położnych, które wykonują zawód na zasadzie innej niż umowa o pracę.

 

Wysokość składki  od lutego 2018 roku: 35,55zł. /m-c

 

Wpłat można dokonywać na konto:

 

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

 

lub w siedzibie Izby

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek
i położnych (
Dz.U. Nr. 174, poz.1038 z późn. zm.) na każdym członku samorządu ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich. Zgodnie z art. 5 w/w ustawy członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

 

Nie opłacane w terminie składki podlegają, zgodnie z art. 92 w/w ustawy, ściągnięciu  w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

( Dz. U. 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)

 

 

OPŁACAJ SKŁADKI W TERMINIE

- UNIKNIESZ DODATKOWYCH KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH!!! –

 

NIE ZWLEKAJ BO NIE WARTO

Pole tekstowe: Zarządzenia Prezesa   NFZ Nr 80/2016/DGL w sprawie trybu i sposoby postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty 
Pole tekstowe: Przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący tworzenie rekomendacji w zakresie  postępowania z pacjentami z NTM
Pole tekstowe: Stanowisko
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r.

w spranie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek
Pole tekstowe: Stanowisko Nr 3
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno- hospicyjnej
Pole tekstowe: List otwarty Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? Pani Leokadii Jędrzejewskiej, Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus, Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń.

Konkurs
„Moja graficzna propozycja skali oceny bólu"

 

Opracowano wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego
- są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne
i psychospołeczne pacjenta.

A może jest pomysł graficzny na zaprojektowanie własnej skali leczenia bólu, jaki najchętniej zastosowałaby Pani/n w miejscu pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie trzech nagród za zdobycie I, II, III miejsca będzie miało miejsce w dniu 6.10.2017 roku na X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo -Szkoleniowej „NOMED 2017" w Domu Lekarza
w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie swojej propozycji graficznej do dnia
28.04.2017 roku na adres:

 

Iwona Woźniak

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

Ul. Francuska 16 40-027 Katowice

lub na adres : merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl

Proszę o podanie adresu lub numeru telefonu w celu skontaktowania się z zwycięzcami konkursu.

 

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych osobowych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim przypomina o obowiązku aktualizacji danych
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych:

- zmiana nazwiska,

- ukończenie kursów i specjalizacji,

- ukończenie studiów wyższych,

- zmiana miejsca zamieszkania,

- zmiana miejsca zatrudnienia,

- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,

- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu,

- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczniczą w formie

indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do zgłaszania

wszelkich zmian objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot prowadzący rejestr może
w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pole tekstowe: PIERWSZA W POLSCE  CERTYFIKOWANA INTERNETOWA SZKOŁA RODZENIA 
96,4% rodziców uważa, że do przyjścia dziecka na świat należy się przygotować – wynika z badania Wiedza rodziców 
na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych A. Delugi i współpracowników 
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: odpowiedź Prezesa NFZ na pismo dotyczące wystawiania skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek  podstawowej opieki zdrowotnej. 
Pole tekstowe: Położna na Medal 2017 konkurs
Pole tekstowe: „Położna Przyszłością – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy laureaci
Pole tekstowe: stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
Pole tekstowe: Stanowisko nr 12
Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października w 2017 r., w sprawie protestu  
lekarzy rezydentów
Pole tekstowe: Spotkanie robocze Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie Strategii – 2018.01.26
Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej 
Pole tekstowe: Pisma z dnia 9 marca 2018 r., w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. 
Pole tekstowe: DHA to niezbędny kwas tłuszczowy z grupy Omega-3, który ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i dziecka. Jest ważnym składnikiem budulcowym mózgu, stanowi 97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz ważnym składnikiem budulcowym siatkówki oka, stanowi 95% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w siatkówce oka. 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta 
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA