Pole tekstowe:

 

Wysokość składki  od lutego 2017 roku: 33,03 zł. /m-c

 

 

Pole tekstowe: Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 
Pole tekstowe: Uchwały nr 18, 22 i tekst jednolity w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uwaga:

wzór pliki w formacie.csv który przedsiębiorcy zatrudniający pielęgniarki
i położne mogą przysyłać do OIPiP w Gorzowie Wlkp.  na adres
oipip_gorzow@wp.pl

                
Kolumny wymagane do poprawnego importu danych to:  PESEL lub PWZ, rok i miesiąc. Separatorem pól jest średnik, separatorem dziesiętnym przecinek. Puste pola proszę oznaczać przez "0" (zero),  koniec wiersza średnikiem.
W nazwie pliku proszę zawrzeć nazwę ZOZ-u oraz okres za jaki opłacane są składki np. NAZWA_ZOZ_07_2016.csv

 

Wzór pliku można pobrać tutaj

Pole tekstowe: Oświadczenie dla  pielęgniarek/położnych niepracujących posiadających status emeryta lub rencisty lub pobierających świadczenie przedemerytalne od dnia 
1 lutego 2016 r. zwolnionych z opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych — Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie dla  pielęgniarek/położnych pracujących posiadających status emeryta lub rencisty — Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Obowiązek opłacania składek członkowskich:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późń. zm.) członek samorządu ma obowiązek opłacać składkę członkowską, a opłaca ją do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, do której rejestru jest wpisany.

 

 

Składka członkowska powinna być uiszczana na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna bez względu na to, czy pielęgniarka, położna pracuje w zawodzie czy nie.

 

 

Zwolnienia z opłacania składek:

 

Zgodnie z  § 4. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału z
opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu
w okręgowej izbie której są członkiem;*

*dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1251 ) informują OIPiP w ciągu 14 dni  od daty powstania zmian, które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;

5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu;

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy;

8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

Termin płatności składek:

 

Składki są płatne miesięcznie.

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodów,
tego z którego wysokość składki jest wyższa.

 

Przelewy i wpłaty indywidualnych składek członkowskich powinny zawierać:

· imię i nazwisko pielęgniarki / położnej, za którą odprowadzana jest składka,

· adres zamieszkania, nr prawa wykonywania zawodu,

·  miesiąc, za który opłacana jest składka.

Brak powyższych danych w tytule przelewu utrudnia przypisanie składki właściwej pielęgniarce/położnej.

Pole tekstowe: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1026 i 1198) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że od miesiąca lutego bieżącego roku zmianie uległa wysokość składki członkowskiej dla pielęgniarek i położnych, które wykonują zawód na zasadzie innej niż umowa o pracę.

 

Wysokość składki  od lutego 2018 roku: 35,55zł. /m-c

 

Wpłat można dokonywać na konto:

 

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

 

lub w siedzibie Izby

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,

66-400 Gorzów Wlkp.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek
i położnych (
Dz.U. Nr. 174, poz.1038 ) na każdym członku samorządu ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich. Zgodnie z art. 5 w/w ustawy członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek
i położnych.

 

Nie opłacane w terminie składki podlegają, zgodnie z art. 92 w/w ustawy, ściągnięciu  w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

( Dz. U. 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)

 

OPŁACAJ SKŁADKI W TERMINIE

- UNIKNIESZ DODATKOWYCH KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH!!! –

 

NIE ZWLEKAJ BO NIE WARTO

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Wniosek o rozłożenie na raty — Pobierz
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych