Pole tekstowe:

Napisz do nas na adres: osrodek.szk@wp.pl

KSZTAŁCENIE  PODYPLOMOWE  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

Pole tekstowe: AKTUALNOŚCI        OFERTA      KURSY     HARMONOGRAM      KONTAKT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 75  ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki  i położnej jest organizatorem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Prowadzimy następujące formy kształcenia podyplomowego:

1) szkolenie specjalizacyjne, zwane  „specjalizacją";

2) kursy kwalifikacyjne;

3) kursy specjalistyczne;

4) kursy dokształcające.

 Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej.

Spełniamy wszystkie warunki kształcenia podyplomowego:

1) posiadamy programy kształcenia 

2) zapewniamy kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia

3) zapewniamy   bazę dydaktyczną, w tym dla szkolenia praktycznego

4) posiadamy wewnętrzny  system oceny jakości kształcenia

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów członków OIPiP w Gorzowie Wlkp.

 i członków innych okręgowych izb.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

W GORZOWIE WLKP.